Licencje Trenerskie

Komunikat komisji licencji trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej

8/06/2018 14:59

Posiedzenie Komisji Licencji Trenerskich Śląskiego ZPN odbędzie się 15 lipca 2018 roku i dotyczyć będzie przyznawania/przedłużania licencji trenerskich: UEFA B, Goalkeeper B, Futsal C, Grassroots C/UEFA C, Grassroots D, PZPN A, PZPN B w trybie zwyczajnym, zgodne z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.


Art. 15 

 1. Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć do właściwego dla danego WZPN organu ds. licencjonowania trenerów przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnych  terminach:
 2. a) do dnia 30 czerwca danego roku lub 
 3. b) do dnia 31 grudnia danego roku.
 4. Wnioski złożone do dnia 30 czerwca danego roku będą rozpatrzone przez właściwy dla danego WZPN organ ds. licencjonowania trenerów w terminie do dnia 15 lipca danego roku, zaś wnioski złożone do dnia 31 grudnia -  do  dnia 15 stycznia kolejnego roku. 
 5. Procedura, o której mowa ust. ust. 1-2, będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2019 roku. Od dnia 1 stycznia 2020 roku w trybie zwyczajnym licencje będą przyznawane jeden raz do roku. Wniosek o przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym należy złożyć przed datą wygaśnięcia terminu jej ważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
 6. Wnioski złożone poza terminami, o których mowa w ust. ust. 1-3, będą  rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym.

Wnioski składamy poprzez aplikację na portalu pzpn24, umieszczając tam następujące dokumenty : 

 • skan Dyplomu Trenera bądź Książeczki Instruktora
 • skan aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego  /ważny 180 dni /
 • skan oświadczenie antykorupcyjnego
 • skan certyfikatu uczestnictwa w kursokonferencjach  / 15 godzin szkolenia z ostatnich 3 lat /
 • zdjęcie

 Art. 18

 1. Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej pobierane są za okres maksymalnie 3 lat.
 2. Wprowadza się następujące opłaty od przyznania/przedłużenia licencji w trybie zwyczajnym:

Licencje wydawane będą przez Śląski ZPN: przyznanie/przedłużenie licencji : 

UEFA B: 300 zł

UEFA Futsal B: 300 zł

Futsal C: 150 zł

UEFA C / Grassroots C: 150 zł

Grassroots D: 75 zł

PZPN A: 300 zł

PZPN B: 150 zł

Wpłaty: w tytule imię, nazwisko, rodzaj licencji należy dokonać na konto Śląskiego ZPN po otrzymaniu informacji o przyznaniu licencji trenerskiej.

Śląski ZPN

40-028 Katowice
ul. Francuska 32

Konto bankowe:

nr 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850